Türkmenler’in Faysal’a Biat Boykotu

Original Caption: Death of King Faisal. Faisal, King of Iraq, whose sudden death is just announced.

Türkmenler’in Faysal’a Biat Boykotu

Ata Terzibaşı

11.7.1921 tarihinde Irak bakanlar kurulunda alınan bir kararla Faysal’ın krallığı benimsenerek halktan da kendisine biat (doğrusu beya’t) isteğinde bulunuldukta Kerküklüler bunu reddetmişlerdi. Sorumlular, Türkmenleri yatıştırmaya çalışarak kendilerine önemli bakanlıklar vermişlerdi. Biatı benimsemeyen topluluk arasında tabiatıyla şair ve yazarlar da vardı. Bu arada Kerküklü şair Mehmet Sadık’ın o tarihlerde yazdığı bir manzumesi halk tarafından elle istinsah edilerek çoğaltılmış ve elden ele dolaştırılmıştır. Şairin kendi el yazısıyla küçük bir kayıt defterinde gördüğümüz bu şiir şimdiye değin hiçbir yerde basılmamış olduğundan nadir eserler arasına karışmıştır. Şair bu tarihî manzumesinde milliyetine bağlılığını belirterek kralı kınamakta, Türk âlemine öncülük eden ve Müslümanları esaretten kurtarmaya çalışan büyük Türk kahramanı Mustafa Kemâl Paşayı bütün kalbiyle övmektedir. İşte molla Sadık ve işte kasidesi:

Daima uhdemdedir âl-i Osman beyati

Türk/i can etsem de terk etmem yine bu niyeti

İntihab etmem seni Faysal Irak’ın mülküne

Unsurum Türktür kabul etmem bu türlü bidati

Bir iki günlük muvakkat cahı tahsil etmeğe

Sen gibi terk edemem eski veliyyî-nimeti

Ben gibi sen de esaret kaydini çekmektesin

Kendini evvel halas et sonra iste devleti

Başa ateşten külâh koymak daha âsân olur

Dest-i a’da ile koymaktansa tac-ı rifa’ti

Şöyle zannettin sen oldun bu Irak’ın mâliki

Git çıkar gözden ki ey gafil bu hâb-ı gafleti

Âl-i Osman devletinden bir nefer kalmış ise

Kimse yedirmez sana bu lokma-i pür lezzeti

Git dehalet et cenab-ı Mustafa Paya kim

Küre-i arz üzre açmıştır canah-i gayreti

Ol girânmâye hümâ sâye muâllâ pâye kim

Küfri kaldırdı cihandan nur-i vech-i behceti

Sönmüş idi şem’-i millet yok idi bir revnakı

Dest-i himmetle münevver etti şem’-i milleti

Akl-ı pergârıyla çekti şöyle bir hatt-ı plân

Düştü bahr-i hayrete hem Avrupa cemiyeti

Takatim yoktur o zatın vasfını vasfetmeğe

Kaldıran artık duaye iki dest-i hasreti

Hak teâlâ hıfzede cism-i latifin tâ edeb

Yaver etsin zatına bin türlü feth ü nusreti

              Kerküklü şair Mehmet Sadık   

 ***